27.07.2011 – Biserica din Oltenia şi-a sărbătorit Arhipăstorul: Mitropolitul nostru a împlinit trei ani de la înscăunare

Relatari

 
Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu a împlinit astăzi trei ani de arhipăstorire în demitatea de Mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei. Momentul a fost marcat prin săvârşirea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. 

            Clericii, credincioşii, monahii şi monahiile din Mitropolia Olteniei s-au rugat miercuri, 27 iulie, pentru sănătatea şi îndelunga păstorire a IPS Părinte Irineu, care a împlinit trei ani de la înscăunare. În cetatea Băniei Băniei evenimentul a fost marcat prin săvârşirea Sfintei Liturghii la Catedrala „Sfântul Dumitru” de un numeros sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu IPS Părinte Mitropolit. Cu acest prilej, în cadrul slujbei, au fost sfinţite trei sute de antemise, pecetluite cu semnătura Înalt Preasfinţiei Sale, care urmează să fie direcţionate către bisericile din Arhiepiscopia Craiovei.

 

Trei ani de slujire arhierească ca Mitropolit al Olteniei
            La finalul slujbei, IPS Irineu a vorbit despre viaţa şi minunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, a cărui pomenire a fost săvârşită. Totodată, IPS Părinte a ţinut să le mulţumească tuturor pentru bucuria împărtăşită şi pentru mijlocirea în rugăciune, asugurându-i de toată dragostea şi purtarea sa de grijă.
            În decursul celor trei ani de arhipăstorire, IPS Părinte Irineu a fost permanent alături de poporul cel binecredincios din Mitropolia Olteniei. A sfinţit sute de locaşuri de închinare, a temeluit numeroase aşezăminte sociale, a iniţiat diverse programe şi activităţi cu caracter filantropic, menite să aline suferinţa celor din închisori, copiilor orfani sau femeilor văduve. Activitatea culturală de grad universitar şi preuniversitar a cunoscut în această perioadă o vizibilă creştere calitativă. În acest context, amintim că IPS Părinte, din postura de Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova, a pus bazele primei Şcoli Doctorale de teologie din istoria Bisericii Oltene. În fiecare demers, Mitropolitul nostru s-a călăuzit după învăţăturile Sfintei Scripturi, totdeauna urmând cuvântul Mântuitorului care spune: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).

 
            Coordonate biografice
            IPS Părinte Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957 în localitatea vâlceană Peştişani. A primit la botez numele de Ion. În anul 1974 a fost primit ca frate la Mănăstirea Frăsinei, din judeţul Vâlcea. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bucureşti, pe care le-a încheiat prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După finalizarea studiilor universitare, a îmbrăcat haina monahală, fiind hirotonit întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).
            În anul 1985 a fost admis la şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, optând pentru disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce, timp de un an de zile (1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a cunoscutului profesor Boris Bobrinskoy, mitropolitul nostru a fost învestit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, obţinând calificativul „magna cum laude”. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990 şi 1991, a predat istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris.
            La 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de „Slătineanul”. A fost învestit ca episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al preşedintelui României, fiind hirotonit la 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice şi liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003 îndeplineşte funcţia de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinţilor români. În calitate de Episcop-vicar, IPS Irineu a participat activ la diferite simpozioane şi întruniri ecumenice în ţară şi peste hotare. Din anul 1991, a predat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de teologie dogmatică şi morală (1994-1997), apoi, conducătorul acesteia (1997) şi al Catedrei sistematico-practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Părinte este decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiaşi instituţii (mai precis, 24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.
            În perioada 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, obţinând în anul 2005 titlul de doctor în Drept Civil, cu teza „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul „magna cum laude”.
            Pe tot parcursul activităţii universitare de până acum, IPS Irineu a scris numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri. Ultima lucrare, publicată la Editura „Mitropolia Olteniei”, este un laborios tratat de histologie ce poartă titlul „Iisus este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac”.
            Anul trecut, la data de 22 noiembrie, IPS Părinte Mitropolit a fost numit membru de onoare al Academiei Române.
            La ceas aniversar, în numele poporului binecredincios din Mitropolia Olteniei, ne rugăm bunului Dumnezeu să–i dăruiască sănătate Arhipăstorului nostru şi să-l întărească întru mulţi şi fericiţi ani pentru slava şi cinstea Sfintei Sale Biserici!

 Întru mulţi Înalt Preasfinţite Stăpâne!

 

Diac. Ioniţă Apostolache