25.08.2011 – TEMATICĂ EXAMEN CAPACITATE

Comunicari

 

TEOLOGIE DOGMATICĂ

 

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, căi de transmitere a Revelaţiei supranaturale
 2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Sfânta Scriptură
 3. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, consecinţele unirii ipostatice şi cele trei slujiri ale Mântuitorului
 4. Învăţătura despre cele şapte Sfinte Taine, ca mijloace de sfinţire a omului
 5. Învăţătura ortodoxă despre Sfânta Biserică, ierarhia bisericească şi însuşirile Bisericii
 6. Învăţătura ortodoxă despre judecata particulară şi universală

 
Bibliografie
P.S.prof.dr.Irineu Slătineanul, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed.România Creştină, f.a.
Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.I-III, EIBMBOR, Bucureşti, 1978
Nicolae Chiţescu, Teologia dogmatică şi simbolică, vol.I-II, Bucureşti, 1958
 

MISIOLOGIE

 
1. Principalele culte neoprotestante recunoscute de Statutul Român
2. Învăţătura despre cinstirea Sfinţilor, a sfintelor Icoane şi sfintele Moaşte
3. Învăţătura despre Maica Domnului
4. Învăţătura despre Sfânta Cruce
5. Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii
 
Bibliografie:
Al.N.Constantinescu, Sectologie, ed.I, II, III, Bucureşti, 1943
P.I.David, Călăuză creştină – Sectologie –,  Curtea de Argeş, 1994
Petre Deheleanu, Sectologie, Arad, 1948
 

ADMINISTRAŢIE PAROHIALĂ

 

 1. Structura organizatorică a Bisericii Ortodoxe Române. Organizarea centrală şi locală.
 2. Averea sau patrimoniul Bisericii
 3. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor organelor colegiale
 4. Acte şi lucrări privind activitatea de evidenţă bugetar-contabilă a bunurilor din patrimoniul parohiei
 5. Norme canonice şi legale pentru întocmirea şi păstrarea registrelor de stare civilă bisericească.

Bibliografie
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1953
Noul Statut de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008
Ioan N.Floca, Sorin Joantă, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, ed.a II-a, Sibiu, Editura Universita’ii Lucian Blaga, Sibiu, 2002
Arhid.Prof.univ.dr.Ioan N.Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 2005.
 
 

TEOLOGIE LITURGICĂ

 

 1. Scopurile sau funcţiile cultului divin public ortodox
 2. Rolul şi funcţiile liturgice ale celor trei trepteale clerului în Biserica veche şi în cultul ortodox de azi
 3. Duminica, sărbătoare săptămânală a creştinilor
 4. Veşmintele liturgice
 5. Simbolismul proscomidiei

 
Bibliografie
Pr.prof.Ene Branişte, Liturgica generală, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002
Idem, Liturgica Specială, EIBMBOR, Bucureşti, 1985
 
 

OMILETICĂ

 

 1. Predica Mântuitorului Iisus Hristos
 2. Kerigma apostolică
 3. Omilia exegetică şi omilia tematică
 4. Predica ocazională (pareneza)
 5. Panegiricul

 

CATEHETICĂ

 

 1. Instituţia catehumenatului în Biserica primară
 2. Pedagogul şi pedagogia Lui în scrierile lui Clement Alexandrinul
 3. Principiile didactice ale catehezei
 4. Cateheza şi ora de religie (asemănări, deosebiri, complementarităţi)
 5. Educaţia creştină sub aspectul finalităţilor

 
Bibliografie
Alexandrinul, Clement, Pedagogul, trad.de dr.Nicolae I.Ştefănescu, Bucureşti, 1939
Călugăr, Pr.prof.dr.Dumitru, Catehetica, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002
Galeriu, P.prof.dr.Constantin, Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în rev.Ortodoxia, nr.1/1983, pp.34-61
Gordon, Pr.prof.dr.Vasile, Introducere în Omiletica Ortodoxă, Bucureşti, 2001
Idem, Introducere în Catehetica Ortodoxă, Editura Sofia, Bucureşti, 2004
Idem, Predica ocazională, EIBMBOR, Bucureşti, 2001
Idem, Biserica şi Şcoala, Editura Christiana, Bucureşti, 2003
Jurca, Pr.lect.dr.Eugen, Cateheza baptismală în antichitatea creştină, Timişoara, 2004
Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999
 
 

MUZICĂ BISERICEASCĂ

 

 1. Troparele Învierii şi ale Născătoarei de Dumnezeu pe cele opt glasuri
 2. Doamne strigat-am şi să se îndrepteze.., pe cele opt glasuri
 3. Fericirile pe glasul al VIII-lea. Pre Tine Te lăudăm, pe glas.V şi VIII
 4. Axion duminical ,,Cuvine-se cu adevărat..’ pe glas. V, de I.Popescu Pasărea
 5. Ziua Învierii pe glas.V, de I.Popescu Pasărea
 6. Troparele sfinţilor: Sf.Arhangheli, Sf.Împăraţi Constantin şi Elena, Sf.Vasile cel Mare, Sf.Ştefan, Troparul Schimbării la faţă, Troparul Bunei Vestiri, Troparul Adormirii Maicii Domnului.