20.02.2012 – Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Evenimente

Mitropolia Olteniei organizează, în perioada 12-13 martie 2012, examen de capacitate preoţească pentru absolvenţii de studii teologice universitare. Probele de examen vor fi susţinute la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 3.. Examenul va începe luni, 12 martie, ora 09.00, printr-o evaluare scrisă a tuturor candidaţilor la Teologie Dogmatică, Misiologie şi Administraţie Parohială. În partea a doua a zilei, de la ora 15:00, candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor vor susţine proba orală la Teologie liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească. Marţi, 13 martie, candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei vor participa la evaluarea orală. Lucrările vor fi examinate de o comisie formată din profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova.

Dosarele de însciere vor fi depuse, în perioada 5-7 martie, la Centrul Eparhial din Craiova, în cadrul Sectorului Cultural. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenţi de studii universitare, specializarea teologie-pastorală, să fie fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei şi să aibă binecuvântarea chiriarhului locului. Media generală de promovare a examenului de capacitate preoţească este de minim şapte. Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot să solicite, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot ei trebuie să repete examenul de capacitate.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 • Cerere către Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, pentru înscrierea la examen;

 • Binecuvântarea ierarhului de care aparţine candidatul;

 • Recomandarea preotului duhovnic;

 • Copii de pe documentele de studii: diplomă (adeverinţă) de licenţă şi foaia matricolă de la Facultatea de Teologie;

 • Cartea de identitate;

 • Adeverinţă medicală;

 • Curriculum vitae;

 • Cazier judiciar;

 • Dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

TEMATICĂ EXAMEN CAPACITATE
TEOLOGIE DOGMATICĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, căi de transmitere a Revelaţiei supranaturale
 2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Sfânta Scriptură
 3. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, consecinţele unirii ipostatice şi cele trei slujiri ale Mântuitorului
 4. Învăţătura despre cele şapte Sfinte Taine, ca mijloace de sfinţire a omului
 5. Învăţătura ortodoxă despre Sfânta Biserică, ierarhia bisericească şi însuşirile Bisericii
 6. Învăţătura ortodoxă despre judecata particulară şi universală

Bibliografie
P.S.prof.dr.Irineu Slătineanul, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed.România Creştină, f.a.
Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.I-III, EIBMBOR, Bucureşti, 1978
Nicolae Chiţescu, Teologia dogmatică şi simbolică, vol.I-II, Bucureşti, 1958
MISIOLOGIE
1. Principalele culte neoprotestante recunoscute de Statutul Român
2. Învăţătura despre cinstirea Sfinţilor, a sfintelor Icoane şi sfintele Moaşte
3. Învăţătura despre Maica Domnului
4. Învăţătura despre Sfânta Cruce
5. Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii
Bibliografie:
Al.N.Constantinescu, Sectologie, ed.I, II, III, Bucureşti, 1943
P.I.David, Călăuză creştină – Sectologie –, Curtea de Argeş, 1994
Petre Deheleanu, Sectologie, Arad, 1948
ADMINISTRAŢIE PAROHIALĂ

 1. Structura organizatorică a Bisericii Ortodoxe Române. Organizarea centrală şi locală.
 2. Averea sau patrimoniul Bisericii
 3. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor organelor colegiale
 4. Acte şi lucrări privind activitatea de evidenţă bugetar-contabilă a bunurilor din patrimoniul parohiei
 5. Norme canonice şi legale pentru întocmirea şi păstrarea registrelor de stare civilă bisericească.

Bibliografie
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1953
Noul Statut de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008
Ioan N.Floca, Sorin Joantă, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, ed.a II-a, Sibiu, Editura Universita’ii Lucian Blaga, Sibiu, 2002
Arhid.Prof.univ.dr.Ioan N.Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 2005.
TEOLOGIE LITURGICĂ

 1. Scopurile sau funcţiile cultului divin public ortodox
 2. Rolul şi funcţiile liturgice ale celor trei trepteale clerului în Biserica veche şi în cultul ortodox de azi
 3. Duminica, sărbătoare săptămânală a creştinilor
 4. Veşmintele liturgice
 5. Simbolismul proscomidiei

Bibliografie
Pr.prof.Ene Branişte, Liturgica generală, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002
Idem, Liturgica Specială, EIBMBOR, Bucureşti, 1985
OMILETICĂ

 1. Predica Mântuitorului Iisus Hristos
 2. Kerigma apostolică
 3. Omilia exegetică şi omilia tematică
 4. Predica ocazională (pareneza)
 5. Panegiricul

CATEHETICĂ

 1. Instituţia catehumenatului în Biserica primară
 2. Pedagogul şi pedagogia Lui în scrierile lui Clement Alexandrinul
 3. Principiile didactice ale catehezei
 4. Cateheza şi ora de religie (asemănări, deosebiri, complementarităţi)
 5. Educaţia creştină sub aspectul finalităţilor

Bibliografie
Alexandrinul, Clement, Pedagogul, trad.de dr.Nicolae I.Ştefănescu, Bucureşti, 1939
Călugăr, Pr.prof.dr.Dumitru, Catehetica, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002
Galeriu, P.prof.dr.Constantin, Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în rev.Ortodoxia, nr.1/1983, pp.34-61
Gordon, Pr.prof.dr.Vasile, Introducere în Omiletica Ortodoxă, Bucureşti, 2001
Idem, Introducere în Catehetica Ortodoxă, Editura Sofia, Bucureşti, 2004
Idem, Predica ocazională, EIBMBOR, Bucureşti, 2001
Idem, Biserica şi Şcoala, Editura Christiana, Bucureşti, 2003
Jurca, Pr.lect.dr.Eugen, Cateheza baptismală în antichitatea creştină, Timişoara, 2004
Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999
MUZICĂ BISERICEASCĂ

 1. Troparele Învierii şi ale Născătoarei de Dumnezeu pe cele opt glasuri
 2. Doamne strigat-am şi să se îndrepteze.., pe cele opt glasuri
 3. Fericirile pe glasul al VIII-lea. Pre Tine Te lăudăm, pe glas.V şi VIII
 4. Axion duminical ,,Cuvine-se cu adevărat..’ pe glas. V, de I.Popescu Pasărea
 5. Ziua Învierii pe glas.V, de I.Popescu Pasărea
 6. Troparele sfinţilor: Sf.Arhangheli, Sf.Împăraţi Constantin şi Elena, Sf.Vasile cel Mare, Sf.Ştefan, Troparul Schimbării la faţă, Troparul Bunei Vestiri, Troparul Adormirii Maicii Domnului.