21.03.2012 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh

Evenimente

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 2 – 4 aprilie 2012, concurs pentru ocuparea postului vacant de preot paroh la parohia Gherceştii Noi, municipiul Craiova, Protopopiatul Craiova Nord.

Pentru înscrierea la concurs, sunt necesare următoarele condiţii:

1. Media de înscriere să fie de cel puţin 8,51, calculată în următoarea formulă: media anilor de studii (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative din ultimii 5 ani, împărţit la 3.

2. Vechime în cler de minimum 5 ani.

Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele documente :

  • Cererea candidatului către Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Irineu

  • Raportul de activitate în cele patru domenii de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic şi social-filantropic (vizat de Protopopul locului)

  • Xerocopii de pe actele de studii: diploma de licenţă, foaia matricolă a anilor de studii, master, diploma gradelor profesionale şi adeverinţă, eliberată de protopopul locului cu media notărilor administrative din ultimii 5 ani.
  • Adeverinţă de vechime în preoţie (minimum 5 ani).

Examenul va consta în următoarele probe:

  • Proba liturgică, din slujirea Sfintei Liturghii, în prezenţa comisiei;

  • Proba scrisă, din cunoştinţe de Teologie Dogmatică şi Indrumări misionare, conform tematicii anexate;

  • Proba orală, prin susţinerea raportului de activitate, o predică şi o cateheză conform tematicii anexate;

Concursul va avea loc în zilele de 2 – 4 aprilie 2012, şi se va desfăşura după următorul program:

– 2 aprilie 2012, orele 08,00 – 11,00 – proba liturgică
– 3 aprilie 2012, orele 12,00 – 14,00 – proba scrisă
– 4 aprilie 2012, orele 09,00 – 11,00 – probele orale

Depunerea dosarelor se va face la Arhiepiscopia Craiovei, Sectorul Administrativ-bisericesc, în perioada 28 – 29 martie 2012.

Din încredinţarea Î.P.S. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

CONSILIER ADMINISTRATIV, Secretar Eparhial,

Pr.conf.dr.Gheorghe Zamfir Pr. Florin Popescu

TEMATICA PENTRU CONCURS

Teologie dogmatică şi Îndrumari misionare

1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, cele două izvoare ale Revelaţiei divine.

2. Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament şi în Noul Testament.

3. Providenţa dumnezeiască. Deismul.
4. Crearea lumii nevăzute.
5. Crearea lumii văzute.
6. Căderea în păcat. Fiinţa şi urmările păcatului strămoşesc.
7. Unirea ipostatică şi consecinţele unirii ipostatice.
8. Întreita slujire a Mântuitorului.
9. Aspectele esenţiale ale operei de răscumpărare în concepţia ortodoxă.
10. Credinţa şi faptele bune, condiţii subiective ale mântuirii.
11. Ierarhia bisericească privită interconfesional
12. Concepţia creştină despre moarte. Judecata particulară.
13. A doua venire a Domnului şi Judecata obştească.

14. Taina Sfântului Botez.

15. Taina Sfintei Euharistii.

16. Preacinstirea Maicii Domnului.

17. Cinstirea Sf. Cruci, motivele şi formele ei.

18. Cinstirea Sfintelor icoane.

19. Calendarul bisericesc şi stilismul.

20. Duminica (Ziua Învierii), sărbătoarea săptămânală a creştinilor.

B i b l i o g r a f i e

1. Teologia Dogmatică şi Simbolică, Manual pentru Institutele Teologice, Bucureşti, 1958.

2. Îndrumări Misionare, Bucureşti, 1986.

3. Călăuza creştină – Sectologie, P. I. David, Curtea de Argeş, 1994.

4. Învăţătura de credinţă a Bisericii, Bucureşti, 2000

P R E D I C I

1. Predică la Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma);
2. Predică la Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii);
3. Predică la Duminica a 11-a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv);
4. Predică la Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor celor răi);
5. Predică la Duminica a 19-a după Rusalii(Iubirea vrăjmaşilor);

6. Predică la Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv);

7. Predică la Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda Samarineanului milostiv);

8. Predică la Botezul Domnului (6 ianuarie);

9. Predică la Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan (30 ian.);

10. Predică la Întâmpinarea Domnului (2 februarie);

11. Predică la Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai);

12. Predică la Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie);

13. Predică la Schimbarea la Faţă (6 august);

14. Predică la Adormirea Maicii Domnului (15 aug)

15. Predică la Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie);

16. Predică la Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril (8 nov.);

17. Predică la Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 octombrie);

18. Predică la Sf. Ierarh Nicolae (6 decembrie);

19. Predică la Sf. Ap. Andrei – Ocrotitorul României;

20. Predică la Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie).

C A T E H E Z E

1. Despre Sf. Scriptură;

2. Despre Sf. Tradiţie;

3. Taina Sfântului Botez;

4. Taina Sfintei Împărtăşanii;

5. Taina mărturisirii;

6. Taina Sfântului Maslu;

7. Despre calendarul bisericesc şi stilism;

8. Despre serbarea Duminicii;

9. Preacinstirea Maicii Domnului;

10. Cinstirea sfinţilor;

11. Cinstirea Sfintei Cruci;

12. Cinstirea Sfintelor icoane;
13. Cinstirea Sfintelor Moaşte;
14. Rugăciunea;
15. Ajutorarea săracilor;
16. Învierea Domnului;

17. Naşterea Domnului;

18. Virtuţile creştine;

19. Păcatul;

20. Datoriile faţă de aproapele.