28.02.2013 – Adunarea Naţională Bisericească a evaluat activităţile Bisericii în 2012

Evenimente


 
În ziua de 27 februarie 2013, în Aula „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei, sub pre­şe­dinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele admi­nistrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale.
       Membrii Adunării Na­ţionale Bise­riceşti (ierarhii Sfântului Sinod şi câte trei reprezentanţi, un cle­ric şi doi mireni, ai fiecărei epar­hii) au examinat şi aprobat Ra­por­tul general anual al Con­si­liului Naţional Bisericesc asupra ac­tivităţii Bisericii Ortodoxe Ro­mâne în anul 2012 în ceea ce pri­veşte lucrarea pas­toral-litur­gi­că şi social-filantropică, viaţa mo­nahală, în­vă­ţământul teolo­gic şi pre­darea religiei în şcolile publi­ce, activitatea editorial-ti­po­gra­fică şi mass-media, pa­tri­mo­­niu cultural-bisericesc, cons­truc­ţ­iile de noi lăcaşuri de cult, re­laţiile cu alte culte, grija pentru co­mu­­nităţile ortodoxe ro­mâ­neşti din străinătate, relaţiile in­ter­­bise­riceşti şi interreligioase etc.
        Din bogata activitate bise­ricească desfăşurată în anul 2012, au fost evidenţiate ma­ni­fes­tările de la Patriarhia Ro­mâ­nă cu prilejul sărbătorii Cu­vio­sului Dimitrie cel Nou, Ocro­titorul Catedralei patriar­hale şi al Bucureştilor, când s-a organizat pelerinajul „Calea Sfinţilor“ pe „Colina Bucuriei“, în prezenţa moaştelor Sfân­tu­lui Nectarie de la Eghina, vinde­cătorul de boli, şi s-a sfinţit Centrul de îngrijiri pa­lia­tive „Sfântul Nectarie“ din Bucureşti, intensificarea acti­vităţilor educaţional-catehetice cu copiii şi tinerii, în special prin programele naţionale „Hris­tos împărtăşit copiilor!“ şi „Alege şcoala!“ (cu scopul prevenirii şi com­baterii abandonului şcolar), pre­cum şi aprobarea noului Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Co­mi­siei de Pic­tură Bisericească a Patriarhiei Române.
        În mod special, a fost apreciată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Ro­mâne desfăşurată prin intermediul a 679 de instituţii sociale, dintre care: 154 cantine so­ciale şi brutării cu 16.139 be­neficiari, 44 instituţii medicale şi farmacii cu 16.735 beneficiari, 61 centre de zi pentru copii cu 2.715 beneficiari, 34 centre edu­­ca­ţionale cu 1.199 beneficiari, 22 centre de zi pentru vârstnici cu 1.089 beneficiari, 34 centre rezidenţiale pentru vârstnici cu 786 beneficiari, 20 centre comunitare cu 1.989 beneficiari, 37 centre de tip familial cu 528 be­ne­ficiari, 34 grădiniţe sociale şi tip afterschool cu 965 beneficiari, 14 locuinţe protejate cu 126 beneficiari, 105 centre de in­for­mare, consiliere şi resurse cu 35.563 be­neficiari, 4 instituţii de în­vă­ţământ pentru adulţi cu 580 be­neficiari, 18 centre de urgenţă (pentru persoane fără adă­post, victime ale violenţei do­mestice şi ale traficului de persoane) cu 910 beneficiari, 12 campusuri de tabără cu 3.489 beneficiari şi alte 86 instituţii sociale cu 6.743 beneficiari.
       În cuprinsul eparhiilor Pa­triarhiei Române, se derulează în prezent 767 de proiecte şi programe sociale, din care: 561 finanţate din fonduri proprii, 22 cu finanţare externă, 24 cu finan­ţare publică şi 160 cu finanţare mixtă.
       În cadrul aşezămintelor social-filantropice şi prin inter­me­diul programelor şi proiec­telor sociale au fost acordate 895.350 de servicii sociale unui număr de 211.495 de beneficiari unici, respectiv:
166.397 de servicii sociale pentru 105.717 copii din aşe­ză­min­tele sociale ale Bisericii şi Sta­tului, dar mai ales din fa­milii să­race şi fără posibilităţi de în­tre­ţinere sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări;
40.987 de servicii sociale pentru 19.143 persoane cu diza­bilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA);
640.694 de servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstni­ce din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni sin­guri, ne­depla­sabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de să­nă­ta­te;
47.272 de servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, victime ale vio­lenţei familiale, deţinuţi eli­be­raţi, victime ale cala­mităţilor na­turale, şomeri.
       Pentru susţinerea activi­tă­ţi­lor social-filantropice în anul 2012, Biserica Ortodoxă Româ­nă a cheltuit suma de 69.474.776 lei.
       Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat eforturile Patriarhiei Române pentru finalizarea celor mai importante lucrări de execuţie la infrastructura Catedralei Mân­tuirii Nea­mu­lui. Prea­fericitul Pă­rinte Pa­triarh Daniel a exprimat recu­noş­tinţa Patriarhiei Române pentru ajutorul financiar oferit de ierarhi, clerici şi credincioşi în cadrul colectei naţionale pentru construirea noii Catedrale pa­triar­hale, precum şi pentru spriji­nul auto­rităţilor administraţiei centrale şi locale de stat la construirea  Catedralei Mân­tuirii Nea­mului în această perioadă de criză economică şi financiară.
Biroul de presă al Patriarhiei Române