21.03.2013 – Post vacant de Contabil şi Casier la Protoieria Craiova Sud

Evenimente

 Protoieria Craiova Sud scoate la concurs două postuti de cantabil şi casier, vacante începând cu data de 1 aprilie 2013. Dosarele candidaţilor se vor depune, începând din data de 15 martie 2013, până pe 27 martie 2013, la sediul Protoieriei Craiova Sud din Craiova, str. Matei Basarb, Nr. 11 (incinta Căminului Preoţesc „Renaşterea”). Evaluarea se va face în ziua de 28 martie a.c., la Centrul Eparhial din Craiova de o comisie de competenţă, formată din membrii delegaţi de la Sectorul Economic al Arhiepiscopiei Craiovei. În vederea ocupării postului de CONTABIL candidaţii trebuie să fie cel puţin licenţiaţi în domeniul Studii Economice, iar pentru ocuparea postului de CASIER sunt necesare cel puţin studii medii. În vederea pregătirii pentru exemen se va avea în vedere următoarea următoarea Tematică şi Bibliografie:
 

 1. Pentru ocuparea postului de CONTABIL:

1. Condiții privind angajarea gestionarilor.
2. Constituirea garanțiilor pentru gestionari.
3. Răspunderea gestionarilor.
4. Documentele justificative: caracteristici, conținut, utilizare.
5. Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor justificative.
6. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile.
7. Metodologia de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile.
8. Norme specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile.
9. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
şi capitalurilor proprii.
10. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.
11. Organizarea și conducerea contabilității, registre contabile și situatii financiare
sub incidența Legii contabilității nr 82/1991.
12. Contravenții și infracțiuni generate de nerespectarea prevederilor Legii
contabilității nr 82/1991.
13. Organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune.
14. Impozitul pe profit – particularități în activitatea desfasurată de asociații și
fundații.
15. Impozite şi taxe locale – particularități în activitatea desfășurată de asociații și
fundații.
16. Impozitul pe venit.
17. Contribuţii sociale obligatorii.
18. Modelul şi conţinutul fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii
19. Deducerile personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din
salarii.
20. Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale.
21. Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
22. Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului
individual de muncă.
23. Resurse umane și salarizare: concedii de odihnă, timp de lucru, sărbatori legale,
salarizare, sănătate și securitate în muncă.
24. Registrul de evidență a salariatilor
25. Situaţiile financiare anuale.
 

 1. Pentru ocuparea postului de CASIER:

1. Condiții privind angajarea gestionarilor.
2. Constituirea garanțiilor pentru gestionari.
3. Răspunderea gestionarilor.
4. Documentele justificative: caracteristici, conținut, utilizare.
5. Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor justificative.
6. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile.
7. Intocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile pentru mijloace bănesti și decontări.
 
BIBLIOGRAFIA
 
Pentru funcţia de CONTABIL (studii superioare)
-Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 571/2005- privind Codul Fiscal;
-Legea nr.53/2003- Codul Muncii;
-Ordinul nr.1969/09.11.2007- Reglementările contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial;
-OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile medicale;
-Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
-OMFP 2861/09.10.2009 privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial- culegere de acte normative după documente oficiale- colecţie concepută şi îngrijită de ec. Anişoara Partheniu, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2007;
-Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, coautori Ioan N. Floca şi Sorin Joantă. Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2002;
-Cursul privind perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din activitatea economico- financiară şi din administraţie- urmare a Hotărârii Sfântului Sinod în şedinţa din data de 12-13 decembrie 1988, BOR- Patriarhia Română, Bucuresti, 1989;
-Hotărârea nr.53/2008 privind Statutul BOR;
 
Pentru funcţia de CASIER
-OG.15/1996-privind întărirea disciplinei financiar- valutare;
-Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificarea şi completările ulterioare;
-Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,autorităţilor sau instituţiilor publice;
-OMFP 2861/09.10.2009 privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Regelmentări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial- culegere de acte normative după documente oficiale- colecţie concepută şi îngrijită de ec. Anişoara Prtheniu, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2007.
 
 
ACTE NECESARE:
 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată IPS Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei,
 2. Copie CI (Carte de Identitate),
 3. Copie după actele de studii (diplomă licenţă, foaie matricolă – pt. postul de contabil; diplomă BAC, foaie matricolă – pt. postul de casier),
 4. Copie Certificat Naştere,
 5. Copie Certificat Botez,
 6. Copie Certificat Căsătorie (după caz),
 7. Copie Certificat Cununie (după caz),
 8. Cazier judiciar (în original),
 9. Adeverinţă medicală,

10.  Curriculum vitae.