Proiectul european ROSE “Educație pentru viitor: Misiune, responsabilitate și continuitate” al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova

Evenimente

În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova se desfășoară și în acest an academic proiectul ROSE, cu finanțare europeană, Educație pentru viitor: Misiune, responsabilitate și continuitate (EVMRC). Perioada de implementare este de doi ani universitari (2019-2021), anul acesta universitar activitățile desfășurându-se în noile condiții impuse de pandemie, adică on-line. Proiectul Facultății de Teologie Ortodoxă are ca obiectiv creșterea gradului de retenție a studenților din anul I de studii universitare (ciclul licență), specializările Teologie Pastorală (domeniul: Teologie); Artă sacră și Arte plastice (domeniul: Arte vizuale), prin realizarea de activități care să stimuleze și să atragă studenții. Aceste activități sunt educaționale și culturale, ateliere de lucru specifice în domeniile amintite, de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și de lucru în echipă, în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură și cunoaștere.

Proiectul este condus de Domnul Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai Constantinescu (Director de grant) care ne-a declarat: “Pentru cei doi ani universitari ne propunem să lucrăm cu 90 de studenți aflați în situație de risc de a părăsi facultatea, din anul I, câte 45 în fiecare din cei doi ani de implementare. Scopul va fi realizat prin implementarea activităților directe cu grupul țintă, care vizează măsuri integrate, pe trei direcții și anume: activități remediale la disciplinele la care studenții din anul I au înregistrat rezultate scăzute, pentru ridicarea ratei de promovare și sprijin în procesul de învățare academică, activități de dezvoltare personală și formare a unor abilități socio-emoționale importante, acestea dând posibilitatea studenților să își stabilească precis care le sunt prioritățile, să dobândească acele calități de relaționare și socializare, crescându-le interesul pentru formare continuă, cu efect pe termen lung asupra calității vieții, dar și activități care familiarizează studenții cu cerințele actuale și cu atmosfera de lucru din organizațiile specifice din domeniu, în vederea pregătirii lor socio-profesionale”.

Activitățile care se defășoară în cadrul acestui proiect sunt:

Programele remediale și atelierele de lucru/workshopuri vizează disciplinele la care studenții au obținut rezultate mai slabe în ultimii ani:  Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Noul Testament, Limba greacă, Patrologie și literatură patristică, Muzica și ritualul bisericesc, Istoria artei universale și românești și Teoria generală a conservării și restaurării. Dificultatea disciplinelor respective, importanța lor în procesul de învățământ pe domenii de studii, volumul de lucru, terminologia specifică, metodologia de lucru, au determinat alegerea lor, după criteriile menționate, pentru a veni teoretic și practic în sprijinul studenților, a dificultăților lor de învățăre. Pentru studenții de la Arte plastice, expertul de la cursurile remediale va organiza ateliere de lucru în care se dă expresie cunoștințelor acumulate de studenți în cadrul cursurilor remediale, realizându-se lucrări de pictură cu teme diverse, în tehnici diferite, care să antreneze imaginația, creativitatea și spontaneitatea fiecărui student. Acestea presupun interacțiunea directă dintre studenţi şi ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare. Activitățile desfășurate în acest mediu au, de asemenea, un rol important în dezvoltarea capacității de adaptare la nou și la schimbări pentru studenţii aflați în situații de risc de abandon.

Consilierea profesională și orientarea în carieră pentru studenții grupului țintă este o activitate care se impune ca necesară studenților Facultății de Teologie Ortodoxă pentru ca aceștia să-și poată cunoaște aptitudinile și motivația alegerii lor, viitoarea lor profesie trebuind să fie compatibilă cu interesele și abilitățile lor. Succesul în carieră pe baza compențelor este asigurat prin elaborarea unui plan de carieră. De aceea, un expert specialist în consiliere profesională și orientare în carieră desfășoară această activitate prin care fiecare student își va cunoaște aptitudinile și motivația pentru care a ales Facultatea de Teologie Ortodoxă, aceasta contribuind esențial la scăderea riscului de pierdere a motivației care poate apărea în primul an de studiu. Studenții sunt sprijiniți să identifice ocupațiile compatibile cu interesele și abilitățile lor.

Activitățile de dezvoltare a competențelor socio-emoționale se impun cu necesitate având în vedere faptul că, pe baza  statisticilor interne, mai mult de jumătate dintre studenții Facultății de Teologie provin din mediul rural, de unde și nevoia sporirii interesului față de experiențele noi de învățare. În cadrul acestor activități de grup, studenții grupului țintă reușesc să-și cunoască problemele cu care se confruntă, să-și gestioneze emoțiile, dezvoltând în același timp și capacitatea de a comunica asertiv, de a se implica în păstrarea coeziunii și a incluziunii în colectivul studențesc. Ei manifestă deschidere spre comunicare și se mobilizează mai bine pentru conștientizarea propriilor activități. Studenții au posibilitatea să-și dezvolte inteligența emoțională, importantă pentru procesul de luare a deciziilor, mai ales în situațiile de stres, de tensiune.

Activități de coaching și dezvoltare personală: autocunoaștere, voluntariat și educație continuă sunt importante pentru studenții care au înclinare spre independență financiară și autonomie, spre o flexibilitate a programului, impunându-se, deci, nevoia de cunoaștere și de formare a unor valori. Aici este prevăzut un expert formare CCOC (UCV) care va asigura sesiunile de coaching şi dezvoltare personală la nivel de grup, prin care se urmărește facilitarea autocunoașterii și a posibilității de însușire a instrumentelor pragmatice.

Vizitele de studii la instituții din domeniu relevante, pentru studenții din grupul țintă sunt necesare studenților din anul I pentru dezvoltarea spiritului de observație, pentru cunoașterea și aprofundarea noțiunilor teoretice, dar și pentru familiarizarea cu instituțiile din domeniu în care își pot desfășura activitatea după finalizarea studiilor, toate acestea sub coordonarea unor experți specialiști și a tutorilor-cadre didactice.

Tutoratul, îndrumarea și sprijinul pentru sporirea motivației în procesul de învățare, ca activitate, este necesară pentru aprofundarea specificului învățării de tip academic, dar și a strategiilor de prevenire și diminuare a dificultăților în învățarea academică. În cadrul ei se aprofundează modalitățile de asigurare a motivației pentru învățare și managementul timpului în activitatea de învățare. Deci, această activitate are ca scop sporirea încrederii studenților în mediul academic, dar și a motivației în procesul de învățare.

Așadar, obiectivul general al proiectului ROSE al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, adresat studenților din anul I cu risc sporit de abandon, este creșterea gradului de retenție a studenților prin măsuri integrate și activități care să contribuie cu feedback pozitiv, constructiv, la creșterea atractivității studiilor academice și a atașamentului față de misiunea studențească, prin coresponsabilitate și continuitate.

Echipa de implementare