ANUNŢ

Evenimente

Α. GRĂDINIȚA CU P.P. „SFÂNTA TATIANA” CRAIOVA ORGANIZEAZĂ IN DATA DE 07.03.2022 CONCURS DE OCUPARE A 3 POSTURI VACANTE DE EDUCATOR,

-ANGAJARE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ .

B. COMPETENŢELE SPECIFICE EDUCATOAREI / PROFESORULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

a) Competențe de organizare instituțională și de management al resurselor umane:

  • de a organiza activități cu copii preșcolari, grupe de preșcolari și cu părinții acestora, sau în colaborare cu comunitatea locală sau adulții;
  • de a gestiona timpul, spațiul și resursele de care dispune sala de grupă și instituția în care lucrează;
  • capacitatea de a organiza şi menţine un mediu educaţional sigur şi stimulativ, propice educaţiei (în care copiii să se simtă în siguranţă, dar şi suficient stimulaţi).

b) Competenţe de relaţionare:

-de a promova relații educaționale pozitive, deschise și flexibile cu fiecare copil în parte;

-de a sprijini și încuraja interacțiunile dintre copii;

– de a cunoaște potențialul și nevoile educaționale ale fiecărui copil de la grupa sa;

– de a promova și încuraja participarea și implicarea preșcolarilor în activități stimulative;

– de a asigura echilibrul între concentrarea pe realizarea sarcinii stabilite și concentrarea pe relațiile cu preșcolarii;

– de a-i forma pe  preșcolari pentru a-și asuma responsabilități;

– de a stimula interesele pentru cunoaștere al preșcolarilor;

– de a crea un climat plăcut, stimulativ în sala de grupă;

– de a cultiva empatia în grupul de copii;

– de a relaționa cu fiecare copil în parte, în funcție de caracteristicile și de nevoile lui specifice;

– de a relaționa cu părinții, profesioniști și alți adulți, în condiții de parteneriat educativ;

– de a învăța din experiența părinților cu copilul lor;

– de a colabora și coopera cu colegele pentru îndeplinirea proiectelor educaționale instituționale și individuale;

c)Competențe de comunicare:

 de a formula întrebări relevante;

 a comunica verbal, corect și relevant, pentru programul educațional al preșcolarilor (model de vorbire corectă);

 de a formula enunțuri inteligibile pentru preșcolari;

 de a selecta secvențe informative și acționale specifice vârstei;

 de a crea oportunități prin care să se obțină feedback-ul necesar de la preșcolari;

 de a răspunde întrebărilor copiilor, în așa fel încât să-i stimuleze a dori să știe mai mult;

 de a asculta ceea ce vor să exprime copiii și părinții lor;

 de a stabili relații reale de comunicare (de a se lăsa interesată de ceea ce spun copiii și de a se prezenta lor într-un mod autentic);

d)Competențe psihologice:

 de a avea maturitate afectivă (echilibru emoțional, stabilitate, capacitatea de a nu se lăsa afectată emoțional de comunicări pozitive sau negative ale copiilor sau părinților, capacitatea de a stabili distanțe afective corespunzătoare relațiilor didactice);

 de a gândi în timpreal (de a găsi soluții adecvate momentului și nu de a veni cu clișee sau stereotipii);

 de a relaționa în același timp cu mai mulți copii diferiți (fără a deveni excedată, iritată și fără a uniformiza);

 de a avea plăcerea jocului, deschidere către nou, capacitate creativă;

C. COMPETENȚE SPECIFICE

a) Competențe de comunicare și relaționare:

 utilizarea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare: orizontală/verticală, complexă, diversificată și specifică;

 manifestarea unei atitudini empatice și de sprijin/ suport față de nevoile individuale, generale și de moment ale preșcolarilor;

 proiectarea, realizarea și evaluarea procesului instructiv-educativ, ca actde comunicare;

 facilitarea comunicării educatoare-copii-părinți-cadre didactice de alte specialități;

 accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;

 realizarea unor proiecte de parteneriat grădiniță-familie-comunitate pe probleme educative (educație nonformală/ informală);

b) Competențe metodologice:

 utilizarea adecvată a cunoștințelor de didactică preșcolară, de psihologie și pedagogie preșcolară în proiectarea și desfășurarea activității didactice cu copiii;

 proiectarea conținuturilor instructiv-educative în acord cu prevederile programei și cu specificul grupei la care educatoarea își desfășoară activitatea;

 utilizarea optimă a factorilor spațio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ;

 aplicarea corectă a metodicii predării activităților instructiv-educative în grădinița de copii în procesul de predare-învățare-evaluare;

 abordarea practică a teoriilor moderne asupra învățării, în vederea stimulării, formării și dezvoltării capacităților de cunoaștere ale copilului;

 manifestarea unei conduite metodologice flexibile și inovative;

c) Competențe de evaluare și autoevaluare a activității didactice:

 operareacu conceptele evaluării și cu cele ale teoriei moderne în domeniu;

 proiectarea eficientă a tuturor formelor de evaluare și adaptarea conținuturilor de predare în funcție de rezultatele evaluării;

 utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare  individuală/de grup;

 utilizareaautoevaluăriipentru îmbunătățirea procesului didactic.

d) Competențe psiho-sociale:

 aplicarea normelor general-valabile (de igienă, de circulație, de estetică, ecologice etc.) de comportament civic, prosocial, în vederea transmiterii acestora persoanelor cu care intră în contact (copii, părinți, colege, alți membri ai comunității);

 selectarea și aplicarea unor comportamente adecvate, de adaptare eficientă și rapidă la schimbările de natură socială;

 operarea cu metode și tehnici eficiente de cunoaștere a naturii umane, în vederea unei comunicări eficiente cu toți partenerii;

 identificarea și aplicarea unor metode și mijloace eficiente de lucru cu copiii, în vederea stimulării și facilitării procesului de socializare a acestora;

e) Competențe tehnice și tehnologice:

 adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare în plan profesional;

 selectarea metodelor optime în vederea asigurării formării deprinderilor practice;

 utilizarea limbajului calculatorului, a tehnologiei informației și comunicării (TIC).

f) Competențe de management al carierei:

 utilizarea metodelor și tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

 adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea „situațiilor de criză”;

 manifestarea unei conduite (auto) reflexive;

 disponibilitatea de a-și organiza și revizui propria învățare, atât individual, cât și în grup;

 informarea/ formarea continuă cu noutățile în domeniu;

 utilizarea conduitei reflexive pentru îmbunătățirea procesului didactic.

D. TEMATICA PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

I. LIMBA ROMÂNĂ

 Sunetele limbii române

 Corespondența dintre litere și sunete

 Segmentul vocalic (diftong; triftong; hiat)

 Silaba. Regulile silabației în limba română

 Ortografia și despărțirea cuvintelor în silabe

 Semnele de punctuație si de ortografie

 Funcționalitatea semnelor de punctuație și a semnelor ortografice

 Sensul cuvintelor (sensul propriu și sensul figurat)

 Relații semantice între cuvinte (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie, polisemie)

 Îmbogățirea vocabularului (mijloace interne, mijloace externe)

II. LITERATURA ROMÂNĂ

a) Proza-specii narative: basmul cult, schița, povestirea,nuvela, romanul

Conținuturi:

Povestea lui Harap-Albde Ion Creangă

D-l Goe…/Vizită…de I.L. Caragiale

Hanu Ancuțeide Mihail Sadoveanu

b) Poezia:-poezia epică: fabula

-poezia lirică

Conținuturi:

Se studiază un singur text poetic aparținând următorilor autori: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu

c) Dramaturgia-comedia

Conținuturi:

O scrisoare pierdutăde I.L. Caragiale

Bibliografie orientativă – Limba română

 1. ***Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.
 2. ***Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
 3. ***Manualele de Limba română, cls. a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a pentru Școlile Normale/Liceele pedagogice/Colegiile pedagogice (în vigoare).

 

Bibliografie orientativă -Literatura română

 1. Anghelescu, M., Clasicii noștri, București,Editura Eminescu, 1996.
 2. Anghelescu, M., Ionescu, C., Lăzărescu, Gh.,Dicționar de termeni literari, București, Editura Garamond, 1995.
 3. Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, EdituraSemne, 2003.III. TEMATICA PENTRU PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ
  1. EDUCAȚIE, INOVAȚIE ȘI REFORMĂ

  – Educația și provocările lumii contemporane. Noile educații

  – Educația timpurie – dimensiune a învățării pe tot parcursul vieții

  – Alternative educaționale în educația timpurie

  – Tranziția de la grădiniță la școală

  – Grădinița – nucleu al unei comunități care învață

  1. EDUCABILITATEA. FACTORII DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII UMANE – INTERACȚIUNI ȘI DOMINANTE

  – Conceptul de dezvoltare și conceptul de educabilitate

  – Ereditatea, factor intern al dezvoltării personalității

  – Mediul, factor extern al dezvoltării personalității

  – Educația – factor hotărâtor al dezvoltării psihice; specificul influențelor educative la vârstele timpurii

  – Metode, tehnici și instrumente de cunoaștere a specificului dezvoltării psihice la vârstele timpurii. Repere ale dezvoltării la vârstele timpurii. Domeniile de dezvoltare (Dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; Dezvoltarea socio-emoțională; Capacități și atitudini în învățare; Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii; Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii)

  1. PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

  – Conceptul de proiectare didactică; funcțiile proiectării didactice; etapele proiectării didactice

  – Produsele curriculare fundamentale: plan de învățământ, programă școlară, planificare tematică anuală, planificare calendaristică săptămânală, proiectul tematic, proiectul didactic

  1. ÎNVĂȚAREA ÎN GRĂDINIȚĂ. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN TEORIA ȘI PRACTICA ÎNVĂȚĂRII ÎN GRĂDINIȚĂ

  – Conceptul de învățare în grădiniță. Mecanisme și procesualitate. Forme, tipuri și niveluri de învățare

  – Teorii ale învățării (B.F. Skinner, J. Piaget, L.S. Vîgotski, D.P. Ausubel, R. Gagne etc.)

  – Condiții interne ale învățării în grădiniță: procesele cognitive, afective, volitive; motivația – geneză, dinamică, forme, structuri motivațional -atitudinale. Legea optimului motivațional

  – Condiții externe ale învățării în grădiniță: statutul educatoarei, mediul grădiniței și al grupei de copii preșcolari, mediul socio-familial, factori ergonomici și de igienă ai învățării

  – Învățarea centrată pe copil.Valorificarea unor teorii psihologice ale învățării (teoria inteligențelor multiple,teoria inteligenței emoționale,teorii de tip constructivist), ca modele de instruire adaptate la specificul învățământului preșcolar

  1. COPII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE (CES) ÎN GRĂDINIȚĂ

  – Educația incluzivă în grădiniță. Servicii integrate și incluzive în educația timpurie

  – Colaborarea cu părinții și cu alte categorii profesionale de sprijin

  1. MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE

  – Prevederi legislative care sprijină dezvoltarea carierei didactice

  – Importanța dezvoltării profesionale în cariera didactică

  1. Curriculum pentru educația timpurie–structură, principii și valori fundamentale; plan de învățământ, metodologia de aplicare a planului de învățământ, domenii de dezvoltare, domenii experiențiale, activități de învățare, organizarea și amenajarea spațiului educațional și rolul centrelor de interes/ariilor de stimulare;2. Proiectarea didactică –specificul proiectării didactice în grădiniță:lectura personalizată a programei pentru educația timpurie, planificare tematică anuală, planificare calendaristică săptămânală, proiecte tematice, proiect de activitate didactică (temă, scop, obiective operaționale, evenimente didactice);3. Organizarea activităților de învățare în educația timpurie:– mediul educațional, ambianța psiho-relațională, modalități de organizare a grupei, modele de aranjare spațială a grupei, activități de învățare cu grupa combinată;

  – tipuri, importanță, specific, organizare,desfășurare, evaluare: activități pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber-alese, activități pentru dezvoltare personală, activități integrate, activități monodisciplinare, activități opționale, activități extrașcolare.

 4. Jocul în educația timpuriedefinirea jocului și specificul lui în preșcolaritate. Funcțiile și clasificarea jocurilor. Relația joc –dezvoltare –învățare
 5. Modalități specifice de realizare a activităților didactice în educația timpurie:memorizare, convorbire, povestire și repovestire, lectura după imagini, observarea, joc didactic, exercițiu cu material individual, joc-exercițiu, joc de rol, joc logico-matematic, joc cu text și cânt, joc muzical, joc de mișcare, joc de creație, lectura educatoarei, dramatizare, audiție,pictură, desen, modelaj, colaj
 6. Strategii didactice tradiționale și moderne utilizate în educația timpurie: metodă de învățământ, procedeu didactic, tehnică, instrument didactic, mijloace de învățământ, materiale didactice
 7. Evaluarea în educația timpurie:funcții (constatativă, predictivă, diagnostică), forme de evaluare (evaluare inițială, evaluare formativă/ continuă, evaluare sumativă/ cumulativă), metode și instrumente de evaluare -tradiționale și moderne .

BIBLIOGRAFIE:

 1. Bizdună, M., Neagu, A., Texte pentru educația limbajului la preșcolar,București, Editura PROGnosis, 2000.
 2. Bocoș, M., Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist, Pitești, Editura Paralela 45, 2008.
 3. Bocoș, M., Catalano, H., Avram, I., Someșan, E. (coord.), Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Instrumente didactice, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2009.
 4. Bocoș, M., Jucan, D., Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului,Pitești, Editura Paralela 45, 2008.
 5. Botiș, A., Mihalca, L., Despre dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale copiilor, fete și băieți, cu vârsta până la 7 ani,Buzău, Editura Alpha MDN, UNICEF, 2007.
 6. Breben, S., Gongea, E., Mitrulescu, V., Învățarea bazată pe proiecte, Craiova, Editura Arves, 2009.
 7. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M.,Metode interactive și de grup, ghid metodic, Craiova, Editura Arves, 2006.
 8. Breben, S., Ruiu, G., Fulga, M., Tuturugă, M., Mediul educațional în grădiniță,Craiova, Editura Reprograph, 2005.
 9. Catalano, H., Albulescu, I., Didactica jocului, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2019.
 10. Catalano, H., Albulescu, I., Pedagogia jocului și a activităților ludice, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2018.
 11. Catalano, H., Albulescu, I., Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar, București, Editura D.P.H., 2019.

GRAFIC DEPUNERE DOSARE:

 • 01.2022-19.01.2022 DEPUNERE DOSARE
 • 01.2022-20.01.2022 EVALUARE DOSARE
 • 01.2022-21.01.2022 CONTESTAȚII
 • 01.2022-AFIȘARE REZULTATE FINALE