Cuvântul de învăţătură al ÎPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil -8 Noiembrie-

Evenimente Mesaj
Iubiți credincioși și credincioase,
Biserica noastră Ortodoxă prăznuiește astăzi, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Prin cuvântul „arhanghel” noi înțelegem o făptură cerească creată de Dumnezeu pusă să fie „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Cât privește cuvântul „înger” acesta înseamnă „vestitor”, „sol”, „trimis de Dumnezeu” ca să vestească voia divină oamenilor de pe pământ. Sfântul Proroc David îi definește pe îngeri spunând că sunt „duhuri slujitoare”: „Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc” (Psalmul 103, 5). Deci, îngerii au fost creați de Dumnezeu mai înainte de facerea omului și de lumea văzută. Ei au fost zidiți prin gând, nu prin cuvânt, cum au fost alcătuiţi Adam și Eva. Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți vorbesc că îngerii sunt împărțiți în nouă cete, fiecare dintre ele având o anumită misiune de îndeplinit în cer și pe pământ. Îngerii sunt duhuri, adică au trupuri nemateriale, nemuritoare. Sfântul Apostol Pavel spune că îngerii au „trupuri cerești” adică trupuri îngerești. Aceasta înseamnă că îngerii au o alcătuire duhovnicească deosebită de ființele pământești ale oamenilor, dar nu cu mult mai diferiți de oameni, cum spune Psalmistul: „Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el” (Psalmul 8, 5). Scopul principal pentru care au fost creați îngerii, care formează lumea nevăzută, este pentru a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu. Apoi pentru a împlini întru toate voia Preasfintei Treimi, pentru a face cunoscută oamenilor voia dumnezeiască și pentru a-i ajuta pe oameni să împlinească poruncile divine. Pentru cinstirea lor, Biserica a fixat o zi de prăznuire închinată Sfinților Arhangheli și Sfinților Îngeri. În această zi Sfinții Îngerii sunt lăudați pentru ajutorul și grija pe care o au față de noi. Din slujba dedicată lor reiese că puterile cerești ne ocrotesc și ne învață să cunoaștem voia Domnului, sprijinindu-ne totodată s-o putem împlini.
Iubiți frați și surori,
Dintre Sfinții Părinți care au vorbit cel mai mult despre Sfinții Îngeri, despre originea și rolul lor în mântuirea noastră a fost Sfântul Dionisie Areopagitul, un ucenic devotat al Sfântului Apostol Pavel. În scrierile sale, Sfântul Dionisie spunea că îngerii se împart în nouă cete, fiecare având numele și misiunea sa. Cetele îngerești sunt împărțite în trei ierarhii sau grupe și anume: ierarhia cea mai de sus, aproape de Preasfânta Treime, este formată din Serafimi, Heruvimi și Tronuri. Aceste puteri stau în jurul tronului lui Dumnezeu, fiind înconjurate de văpaia dumnezeirii. Cu chipurile lor ca de foc dumnezeiesc, acești îngeri laudă pe Dumnezeu și fac cunoscută voia divină celorlalți îngeri din ceata de mai jos de ei. Ierarhia din mijloc este formată din Domnii, Puteri și Stăpânii, cum îi numește Sfântul Apostol Pavel. Aceste ființe cerești îi coordonează pe îngerii de mai jos și stăpânesc puterile iadului și dirijează întreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formată din Începătorii, Arhangheli și Îngeri. Aceștia sunt cei mai aproape de oameni, cărora le fac cunoscută voia lui Dumnezeu și-i ajută să scape de ispitele și atacurile îngerilor răi, adică de amăgirile diavolilor.
Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale Preasfintei Treimi, de a descoperi lucrurile divine înalte îngerilor și oamenilor. Arhanghelii sunt cei care dezvoltă sfânta credință între oameni, luminând sufletele lor cu lumina Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Tot ei sunt cei care descoperă adâncurile tainelor credinței celei drepte.
Iubiți credincioși și credincioase,
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, în istoria mântuirii noastre, s-au arătat slujitori ai celor mai mari taine dumnezeiești. Îi întâlnim atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, înlesnind mântuirea oamenilor prin vestirea înomenirii Fiului lui Dumnezeu. Sfinții Arhangheli stau înaintea tronului lui Dumnezeu având misiuni diferite de îndeplinit. Arhanghelul Mihail, ce se tâlcuiește „puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oștilor cerești și cel dintâi din ceata Sfinților Arhangheli. El poartă sabie de foc și are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea diavolului. Când Lucifer și îngerii lui au greșit în cer și au început a cădea în iad, atunci toate puterile cerești tulburându-se, Sfântul Arhanghel Mihail a stat în mijlocul puterilor cerești și a strigat: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”. Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, luând aminte cu toții la glasul Arhanghelului și conștientizând păcatul îngerilor răi, care au căzut din mândrie din slava lui Dumnezeu. Tot Sfântul Mihail s-a împotrivit diavolului pentru trupul lui Moise, cum spune Sfântul Apostol Iuda (Iuda 1, 9). De asemenea, Sfântul Arhistrateg a însoțit poporul ales din Egipt în pământul făgăduinței; a adus cele zece pedepse peste poporul lui Faraon. Lui Iosua Navi, Sfântul Mihail i s-a arătat ocrotitor și păzitor al oștirilor lui (Iosua Navi 5, 13-14). În Babilon, Sfântul Arhanghel Mihail a stins cuptorul celor trei tineri cuprinși de focul vâlvăietor. El a păzit pe Daniil în viață, în groapa cu lei. El a adus foc și pedeapsă peste cetățile cele păcătoase ale Sodomei și Gomorei, nimicind pe toți locuitorii lor. El a dat biruință lui Ghedeon în lupta cu dușmanii săi. Sfântul Arhanghel Mihail, în fine, a făcut multe minuni. La sfârșitul veacului, tot el, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiță, va scula pe cei morți și va aduna toate popoarele pământului la judecata din urmă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Tesaloniceni 4, 16).
Sfântul Arhanghel Gavriil este îngerul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria. El a avut porunca de la Dumnezeu să aducă oamenilor vestea cea mare a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. El nu mai poartă sabie de foc precum Sfântul Arhanghel Mihail, ci are în mână o floare de crin, simbol al bucuriei duhovnicești. El este dulce la vedere și plin de blândețe dumnezeiască. Pentru aceste calități a și fost ales și trimis de Dumnezeu la Preabinecuvântata Fecioara Maria, în Nazaret, să-i vestească taina cea mare a înomenirii Fiului Celui Preaînalt. Tot el a adus vestea zămislirii Preacuratei Fecioare Maria, Drepților Părinți Ioachim și Ana. El a vestit în templu Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. El a călăuzit pe Preacurata Fecioară Maria în Templul din Ierusalim și i se arăta adeseori, descoperindu-i tainele negrăite ale lui Dumnezeu și aducându-i hrană cerească în însăși Sfânta Sfintelor. La Buna Vestire, el este acela care a auzit și a rostit cel dintâi numele Preadulce al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apoi, în Betleem, la Nașterea Domnului, el este acela care a vestit păstorilor că S-a născut Mesia, cântând cel dintâi: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Sfântul Arhanghel Gavriil a poruncit dreptului Iosif să ia pe Prunc și pe Mama Lui și să fugă în Egipt cu Pruncul și iarăși să se întoarcă în Nazaret. Arhanghelul, în Biserică, ocrotește pe fecioare, acoperă pe mame, păzește pe prunci, duce rugăciunile cele fierbinți ale credincioșilor la Dumnezeu și aduce înapoi împlinirea lor.
Preaiubiți frați și surori,
Dintre toate puterile cerești, cei mai mari binefăcători și ocrotitori ai oamenilor s-au arătat Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ei se numesc pentru misiunea lor protectorii oamenilor și sunt cinstiți în mod deosebit în Biserica noastră cu cântări de laudă. Ei sunt cei dintâi mijlocitori ai noștri înaintea lui Dumnezeu, cerând întotdeauna iertare pentru sufletele noastre. În felul aceasta, Sfinții Arhangheli ne ajută pe calea mântuirii mai mult decât ceilalți îngeri ai Domnului. Sfântul Arhanghel Mihail este protectorul călugărilor, al armatelor creștine, al voievozilor și al celor care purtau icoana lui pe câmpul de luptă. Sfântul Gavriil este protectorul fecioarelor creștine, al familiei creștine, protectorul mamelor care nasc copii, ca și protectorul copiilor. În Biserica noastră cultul Sfinților Arhangheli este foarte răspândit, numeroase biserici purtând hramul lor și numeroși oameni primesc numele acestor binefăcători ai noștri. Creștinii păstrează icoana lor la loc de cinste în casele lor și mulți dintre ei citesc cu multă evlavie acatistele lor. Pe lângă cinstirea Sfinților Mihail și Gavriil credincioșii cinstesc în această zi și pe îngerul lor păzitor, pe care l-au primit la Sfântul Botez. În toate aceste acte de cult, credincioșii noștri se arată adevărați ucenici ai Mântuitorului Hristos care laudă neîncetat pe Dumnezeu în tot timpul. Fiind arhangheli de lumină, Sfinții Voievozi primesc lumina dumnezeiască de la Dumnezeu și o împărtășesc oamenilor credincioși, fără oprelişti şi cu o intensitate mare. Din această părtăşie a Sfinților Mihail și Gavriil cu lumina dumnezeirii înțelegem și felul cum ei sunt părtași la cunoaşterea tainei lui Dumnezeu. În sfintele icoane, Sfinții Arhangheli apar pictați în diferite locuri care reprezintă istoria mântuirii. De exemplu Sfântul Mihail și Sfântul Gavriil sunt zugrăviți pe ușile diaconești ale Sfântului Altar. Reprezentarea Sfinților Arhangheli arată cât de apropiați ne sunt din porunca lui Dumnezeu și cât de mult ne ajută în viața noastră. Pentru ei Biserica ne învață să avem o cinstire izvorâtă din iubire și să-i chemăm permanent în rugăciune, fiind conștientă de grija și mijlocirea lor faţă de noi. Având în vedere atâtea binefaceri ce ne vin prin mijlocirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu Să ne dăruiască harul Său. Curățindu-ne de păcate, să ne apropiem cu smerenie de Sfinții Mihail și Gavriil cu frică de Dumnezeu ca să dobândim viața veșnică și să fim împreună cu îngerii în ceruri. Amin!