Sinodul Mitropolitan

Sinodul mitropolitan

Organizare şi atribuţii

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Olteniei este format din :

Înalt Preasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei

Înalt Preasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei

Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

(Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

Art. 111(1) Mitropolitul, împreunã cu arhiepiscopii, episcopii, precum şi episcopii-vicari şi arhiereii-vicari de la eparhiile sufragane alcãtuiesc Sinodul mitropolitan.

(2) Sinodul mitropolitan coordoneazã activitãţile comune ale eparhiilor din mitropolie, în limitele înscrise în Sfintele canoane, precum şi în normele statutare şi regulamentare în vigoare.

(3) Sinodul mitropolitan vegheazã ca pe cuprinsul mitropoliei sã fie apãrate şi promovate credinţa ortodoxã, unitatea liturgicã şi disciplina canonicã a clerului şi monahilor, precum şi întrajutorarea frãţeascã între eparhii.

(4) Sinoadele mitropolitane se pot întruni în şedinţe comune pentru a elabora şi a aplica planuri de cooperare permanentã la nivel pastoral-misionar, social-filantropic şi cultural de interes regional, despre care vor informa Sfântul Sinod în scris.

Art. 112(1) Sinodul mitropolitan este prezidat de mitropolit, care îl convoacã ori de câte ori este nevoie. În caz de vacanţã, prezideazã Patriarhul sau ierarhul desemnat canonic şi statutar.

(2) Sinodul mitropolitan ia hotãrâri cu votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi.

(3) Lucrãrile Sinodului mitropolitan se pregãtesc de cãtre personalul clerical de conducere, respectiv consilier eparhial şi secretar eparhial desemnaţi de mitropolit, iar hotãrârile acestuia se pãstreazã distinct în arhiva eparhiei de scaun a mitropolitului, împreunã cu procesele-verbale ale şedinţelor.

Art. 113 – Pe lângã atribuţiile enumerate mai sus, Sinodul mitropolitan are şi urmãtoarele atribuţii:

a) propune Sfântului Sinod înfiinţarea de noi eparhii sau modificarea teritorialã a celor existente;

b) analizeazã şi avizeazã solicitãrile venite de la eparhiile sufragane privind canonizarea de sfinţi, proiectele de texte liturgice şi icoane pentru cinstirea acestora şi înainteazã Sfântului Sinod propunerile sale;

c) aprobã tematicile cursurilor pentru obţinerea de cãtre personalul clerical a gradelor profesionale: definitiv şi gradul II, organizate de instituţiile de învãţãmânt superior din mitropolie, aprobate de Sfântul Sinod;

d) avizeazã propunerile chiriarhilor eparhiilor sufragane pentru alegerea episcopilor-vicari şi arhiereilor-vicari de cãtre Sfântul Sinod;

e) aprobã înfiinţarea, desfiinţarea şi transformarea mânãstirilor de cãlugãri în mânãstiri de cãlugãriţe sau a mânãstirilor de cãlugãriţe în mânãstiri de cãlugãri, precum şi ridicarea schiturilor la rang de mânãstiri, în condiţiile art. 75, alin. (1) din prezentul statut;

f) primeşte şi examineazã recursurile clericilor depuşi din treapta preoţiei de cãtre un consistoriu eparhial din cuprinsul mitropoliei;

g) admite sau respinge, în principiu, cererile de recurs, pe baza referatului şi propunerilor motivate canonic şi juridic ale consilierului administrativ-bisericesc de la centrul mitropolitan;

h) în caz de admitere, în principiu, a recursului, trimite cauza pentru judecare în fond Consistoriului mitropolitan;

i) valideazã sau invalideazã hotãrâri ale Adunãrilor eparhiale din cuprinsul mitropoliei privind înstrãinarea bunurilor immobile (clãdiri sau terenuri) eparhiale;

j) exercitã orice alte atribuþii date lui prin Sfintele canoane, prin prezentul statut şi regulamentele bisericeşti sau prin hotãrâri ale Sfântului Sinod.