Sectorul Administrativ

Sectorul Administrativ Bisericesc

Sectorul Administrativ gestionează activitatea administrativ-gospodărească desfășurată de către unitățile de cult și personalul clerical, neclerical și monahal din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, consilierul de resort aflându-se în permanentă legătură cu cei șase protoieriei din teritoriu.

În mod concret:

  • se ocupă de numirea, transferarea şi de încetarea activității personalului clerical, neclerical și monahal în posturile de la parohii şi mănăstiri, respectiv spitale şi alte unităţi bugetare;
  • propune înființarea, desființarea, arondarea, rearondarea, denumirea și redenumirea unităților de cult, precum și a posturilor clericale și neclericale aferente lor.
  • propune candidați în vederea hirotoniei, prelucrând dosarele de angajare;
  • propune clerici în vederea hirotesiei întru duhovnic, sau promovării lor în diferite ranguri onorifice;
  • asigură îmbisericirea clericilor pensionați și suplinirea parohiilor vacante;
  • studiază și întocmește referate, venind cu propuneri concrete asupra problemelor care urmează a fi dezbătute de către organismele deliberative eparhiale, sau a fi rezolvate direct de către Chiriarh;
  • pune și se asigură că sunt puse în aplicare hotărârile pe linie administrativă ale Chiriarhului și ale Permanenței Consiliului Eparhial;
  • în caz de abateri disciplinare, propune sancționarea sau, pentru situațiile grave, trimiterea personalului angajat în judecata Consistoriului Eparhial.

Consilier Administrativ:

Pr. Dan CAMEN

Telefon: 0733.504.017 / 0754.035.905

E-mail: administrativ@arhiepiscopiacraiovei.ro

Inspectoratul Eparhial asigură disciplina clerului şi a celorlalte categorii de personal din punct de vedere canonic, statutar și regulamentar; primește și cercetează sesizările, reclamațiile și plângerile privind personalul clerical, neclerical și monahal care contravin moralei creștine și aduc prejudicii spirituale și materiale Bisericii, propunând sancțiuni sau soluționarea lor fie pe cale amiabilă, fie prin judecarea lor la nivelul Consistoriului Eparhial.

 

Inspector Bisericesc 

Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian IVAN

Telefon: 0754.031.874

Secretariatul Eparhial facilitează circulaţia actelor oficiale și a corespondenței, precum şi contactul cu exteriorul al membrilor Administraţiei Eparhiale. El organizează şedinţele Consiliului Eparhial și ale Permanenței Consiliului Eparhial, întocmind procesul-verbal al lucrărilor, și urmărește punerea în aplicare a hotărârilor de către sectoarele Centrului Eparhial.

Secretar Eparhial 

Pr. Florin POPESCU

Telefoane: 0251.415.054/ 0754.031.864

E-mail: cabinetmol@yahoo.ro

Serviciul Resurse Umane se ocupă de perfectarea documentelor privind angajarea, transferarea sau încetarea activității personalului clerical, neclerical și monahal din întreaga Eparhie, asigurându-se de faptul că încadrarea salarială se face conform legilor în vigoare. De asemenea, întocmește comunicări lunare adresate Secretariatului de Stat pentru Culte privind încadrările salariale ale personalului angajat al Arhiepiscopiei şi, atunci când este solicitat, elaborează diferite situaţii solicitate de Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Resurse Umane 

Pr. Daniel MUCICĂ

Telefon: 0754.031.853

Serviciul Registratură înregistrează documentele interne și externe în ordinea cronologică primirii lor la Registratură, ţinând evidenţa intrării şi ieşirii tuturor documentelor.

Serviciul Arhivă arhivează documentele care nu mai sunt de actualitate sau sunt soluționate, având diferite termene de păstrare și gestionează dosarele personalului clerical, neclerical și monahal. În același timp, întocmește fişe de inventariere, rearhivează documente şi eliberează acte/ adeverințe pentru atestate de vechime, în vederea întocmirii dosarelor de pensionare. De asemenea, gestionează amplul proces de opisare/ arhivare digială a fondului de Arhivă.

Registratură și Arhivă 

Pr. Mihai Liviu BADEA

Telefon: 0761.137.571